Koronawirus - wsparcie dla rodzinySprawy ZUS

Zasiłek z ZUS na kwarantannie

Coraz więcej osób w Polsce objętych jest przymusową kwarantanną. Nie chodzi tutaj tylko o chorych na COVID-19, ale również na osoby z kontaktu lub rodziców dzieci, które w żłobku/przedszkolu/ szkole miały styczność z osobą zarażoną koronawirusem. Kwarantanna trwa 10 dni liczonych od dnia następnego po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa lub kontaktu z osobą chorą. W tym czasie w dużej ilości przypadków następuje uniemożliwienie świadczenia pracy, dlatego ZUS powinien przynajmniej w minimalnym stopniu zminimalizować poniesiony uszczerbek finansowy.

Jakie świadczenia z ZUS może uzyskać osoba objęta kwarantanną?

Podstawą do wypłaty jakichkolwiek świadczeń z ZUS za okres objęcia kwarantanną jest wydanie decyzji o konieczności poddania się kwarantannie przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Za okres odbywania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy. Płatnikiem składek będzie albo pracodawca (w firmach zatrudniających poniżej 20 pracowników) albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych (w firmach zatrudniających powyżej 20 pracowników lub wobec osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą).

Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.
Jeżeli inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności kwarantanny lub izolacji niepełnoletniego dziecka, jednemu z rodziców dziecka, który opiekuje się w tym czasie dzieckiem, przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Czy każdy jest uprawniony do wypłaty zasiłku z ZUS podczas odbywania kwarantanny?

Do wypłaty zasiłków chorobowego/opiekuńczego uprawnione są wyłącznie osoby posiadające tytuł ubezpieczenia chorobowego – zatrudnienie lub inną działalność, których podjęcie rodzi obowiązek ubezpieczenia chorobowego lub uprawnienie do objęcia tym ubezpieczeniem na zasadach dobrowolności w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ubezpieczeniem chorobowym objęty jest obowiązkowo każdy pracownik. Dobrowolny tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym przysługuje np. osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą lub zleceniobiorcą.

Kto nabywa prawo do zasiłku chorobowego za okres odbywania kwarantanny?

Prawo do zasiłku chorobowego za okres odbywania kwarantanny przysługuje ubezpieczonemu:

  1. po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu (pracownik);
  2. po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie (przedsiębiorca, zleceniobiorca)

Do okresów ubezpieczenia chorobowego, o których mowa powyżej wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Jeżeli osoba objęta kwarantanną nie spełni powyższych przesłanek, ZUS wyda decyzję o odmowie przyznania prawa do zasiłku chorobowego za okres odbywania kwarantanny.

Kto nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego za okres odbywania kwarantanny?

Zasiłek opiekuńczy z tytułu kwarantanny przysługuje rodzicowi z powodu sprawowania osobistej opieki nad:

  1.  dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły,
  2.  chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;

W przeciwieństwie do zasiłku chorobowego, przejście na zasiłek opiekuńczy odbywa się bez okresu oczekiwania. Oznacza to, że na zasiłek opiekuńczy można przejść już w 1 dniu objęcia ubezpieczeniem chorobowym! Dodać należy, iż nie ma znaczenia czy ubezpieczenie chorobowe jest tytułem dobrowolnym czy obowiązkowym.

Zobacz więcej: zasiłek opiekuńczy.

Jak uzyskać zasiłek z ZUS za okres odbywania kwarantanny?

Celem uzyskania świadczeń chorobowych związanych z COVID-19 w pierwszej kolejności konieczne jest przekazanie decyzji Inspekcji Sanitarnej do płatnika zasiłku (do pracodawcy, ZUS).

Pracownik lub zleceniobiorca przekazuje decyzję inspektora do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek przekazuje decyzję wydaną ubezpieczonemu do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie decyzji inspektora potwierdzonej za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące przekazują decyzję do ZUS. Decyzja może być przekazana elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można ją złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie decyzji.

Co robić w sytuacji gdy Inspektor Sanitarny jest w zwłoce z wydaniem decyzji o objęciu kwarantanną?

Brak decyzji Inspektora Sanitarnego pomimo uzyskania pozytywnego testu na koronawirusa lub powiadomienia, że w żłobku/przedszkolu/szkole stwierdzono zakażenie to niestety codzienność. Decyzja o objęciu kwarantanną otrzymać możesz pocztą na wiele dni po formalnym jej zakończeniu.  Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji. Należy jednak pamiętać, aby wcześniej powiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy.


Mam nadzieję, że powyższym wpisem rozwiałam Państwa wątpliwości. Więcej informacji na www.wbrewzus.pl


Autorzy: Kancelaria radcy prawnego – Kinga Matyasik-Ochlust – www.wbrewzus.pl

Kinga Matyasik-Ochlust – radca prawny

Od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek, prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego, emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne, świadczenia rehabilitacyjne oraz w sprawach o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki setkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznawania gwarantowanych świadczeń.

Weronika Mania – aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Aplikantka 3 roku aplikacji radcowskiej prowadzonej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Tagi

Kinga Matyasik-Ochlust

Radca prawny. Jako jeden z nielicznych prawników na terenie Krakowa i okolic specjalizuje się w tematyce prowadzenia spraw przeciwko ZUS, w których może poszczycić się dziesiątkami wygranych. Autorka bloga www.wbrewzus.pl | www.kingamatyasikochlust.pl

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zajrzyj również tutaj
Close
Back to top button
Close