Mukowiscydoza

Mukowiscydoza: Zasady programu lekowego Kaftrio, Symkevi, Orkambi

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dzisiaj zasady programu lekowego terapiami Kaftrio+Kalydeco, Symkevi+Kalydeco oraz Orkambi “Leczenie chorych na mukowiscydozę (ICD-10: E84)”. Na ten moment jest to jeszcze projekt. Czekamy na ogłoszenie listy refundacyjnej.

Informacje przedstawione poniżej pochodzą z projektu listy refundacyjnej na marzec-kwiecień 2022. Około 24 lutego będzie znana ostateczna wersja listy refundacyjnej na marzec-kwiecień 2022.

Główne kryteria kwalifikacji do programu

 • Orkambi – kwalifikowani są chorzy w wieku co najmniej 2 lat z potwierdzonym wystąpieniem mutacji F508del genu CFTR na obu allelach
  Czyli dziecko chore na mukowiscydozę powyżej 2 roku życia lub pacjent dorosły musi posiadać dwie mutacje delta F508
 • Symkevi+Kalydeco: kwalifikowani są chorzy w wieku co najmniej 6 lat homozygotyczni pod względem mutacji F508del lub heterozygotyczni pod względem mutacji F508del i mający jedną z następujących mutacji genu CFTR: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G i 3849+10kbC→T;
  Czyli dziecko chore na mukowiscydozę powyżej 6 roku życia lub pacjent dorosły musi posiadać dwie mutacje delta F508 lub jedną mutację delta F508 i drugą mutację z tej listy: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G i 3849+10kbC→T
 • Kaftrio+Kalydeco: kwalifikowani są chorzy w wieku co najmniej 12 lat homozygotyczni pod względem mutacji F508del genu CFTR lub heterozygotyczni pod względem mutacji F508del z mutacją o minimalnej wartości funkcji (MF) genu CFTR.
  Czyli dziecko chore na mukowiscydozę powyżej 12 roku życia lub pacjent dorosły musi posiadać dwie mutacje delta F508 lub jedną mutację delta F508 i drugą mutację o minimalnej wartości funkcji (MF) genu CFTR.

Ponadto do programu lekowego kwalifikowani są również pacjenci, którzy byli leczeni terapią modulatorami receptora CFTR w ramach innego sposobu finansowania terapii, pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia leczenia spełniali kryteria kwalifikacji do programu lekowego.

Kryteria uniemożliwiające włączenie do programu

 1. przeciwwskazania do udziału w programie wynikające z przeciwwskazań do stosowania określonych w Charakterystykach Produktów Leczniczych poszczególnych substancji czynnych ujętych w programie lekowym;
 2. brak zgody na monitorowanie efektów klinicznych leczenia na podstawie danych zebranych przez świadczeniodawcę lub płatnika w systemach informatycznych (pacjent powinien zostać włączony do rejestru mukowiscydozy nie później niż 12 miesięcy od włączenia do programu).

Określenie czasu leczenia w programie

Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego, doświadczonego w leczeniu chorych z mukowiscydozą, decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu.

Kryteria wyłączenia z programu.

Kto nie dostanie się do programu lekowego?
 1. wystąpienie działań niepożądanych, które w opinii lekarza prowadzącego oraz zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego, którym prowadzona jest terapia, są przeciwwskazaniami do leczenia daną substancją czynną;
 2. stan po przeszczepieniu płuc;
 3. aktywność aminotransferazy alaninowej lub asparaginowej 5-krotnie większa od górnej granicy normy lub 3-krotnie większa od górnej granicy normy z jednoczesnym podwyższeniem stężenia bilirubiny 2-krotnie powyżej górnej granicy normy (po zmniejszeniu i ustabilizowaniu aktywności tych parametrów, można rozważyć powrót do leczenia, bez ponownej kwalifikacj i
  chorego);
 4. okresowe przerwanie leczenia lub modyfikacja dawki w przypadku wystąpienia interakcji z innymi lekami – zgodnie z ChPL poszczególnych produktów;
 5. ciężkie zaburzenia funkcjonowania wątroby (klasa C w skali Childa-Pugha) – dotyczy wyłącznie terapii eleksakaftorem/ tezakaftorem /iwakaftorem w skojarzeniu z iwakaftorem;
 6. ciąża, planowanie ciąży, karmienie piersią (wyłączenie czasowe, na okres trwania ciąży, planowania ciąży i karmienia piersią).
  (zalecenie wynika z braku wystarczających danych bezpieczeństwa; stosowanie jest możliwe, o ile lekarz prowadzący i pacjentka wyrażą na to zgodę);
 7. wycofanie zgody na monitorowanie efektów klinicznych leczenia na podstawie danych zebranych przez świadczeniodawcę lub płatnika w systemach informatycznych;
 8. uporczywe zaniedbywanie zaleceń terapeutycznych lekarza prowadzącego.

Badania przy kwalifikacji
W okresie do 3 miesięcy przed rozpoczęciem leczenia:

 1. test potowy;
 2. badanie spirometryczne (u chorych, u których rozwój psychofizyczny i stan kliniczny gwarantuje prawidłowe przeprowadzenie testu);
 3. aminotransferaza alaninowa;
 4. aminotransferaza asparaginowa;
 5. stężenie bilirubiny w surowicy krwi;
 6. badanie mikrobiologiczne plwociny lub wymazu z gardła;
 7. konsultacja okulistyczna u pacjentów <18rż.

W okresie do 12 miesięcy przed rozpoczęciem leczenia:

 1. badanie obrazowe klatki piersiowej.

Tygodnik Medyczny

Zdrowie, system ochrony zdrowia, opieka farmaceutyczna, farmacja, polityka lekowa, żywienie, służba zdrowia - portal medyczny

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close